เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
เกษตรกร
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
เกษตรกร
#051
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
กองทุนพิสูจน์สิทธิ 10,000 ล้านบาท ยุติข้อพิพาท-ออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกร
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย ไฮไลท์
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#134
เปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดอย่างเป็นธรรม
เกษตรก้าวหน้า
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#135
เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย 100 วันแรก
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#136
ตั้งธนาคารที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชน
เกษตรก้าวหน้า
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#137
เปลี่ยนระบบภาษีที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน
เกษตรก้าวหน้า
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ
เกษตรกร
#138
ปลดหนี้ ธ.ก.ส. เกษตรกรสูงวัย จ่ายหนี้ถึงครึ่ง รัฐยกอีกครึ่งให้ทันที
เกษตรก้าวหน้า
ปลดหนี้เกษตรกร
เกษตรกร
#139
ต้นไม้ปลดหนี้ - รัฐเช่าที่เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ปลดหนี้ตั้งแต่วันแรก แถมต้นไม้ใน 20 ปี
เกษตรก้าวหน้า
ปลดหนี้เกษตรกร
เกษตรกร
#140
หลังคาปลดหนี้ - รัฐติดแผงโซลาร์ให้ฟรี เกษตรกรขายไฟฟ้าปลดหนี้
เกษตรก้าวหน้า
ปลดหนี้เกษตรกร
เกษตรกร
#141
หมดยุคหาเงินจ่ายดอก ทุกบาทที่จ่ายหนี้ต้องลดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย
เกษตรก้าวหน้า
ปลดหนี้เกษตรกร
เกษตรกร
#142
กระจายงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
#143
ซื้อ 1 แถม 1 ปุ๋ยสั่งตัด - แม่ปุ๋ยราคาถูก ผ่านสหกรณ์-กลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชน
เกษตรก้าวหน้า
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
#144
สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มเงินทุน ขยายตลาด
เกษตรก้าวหน้า
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
#145
ดอกเบี้ย 0% ผ่อนโดรน รถไถ รถดำนา เครื่องจักรการเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
#146
สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
นโยบาย ผลักดันต่อ
ทลายทุนผูกขาด
#147
พัฒนาสินค้าชุมชน - 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
#148
อาหารโรงเรียน-โรงพยาบาลจากชุมชน ตัดวงจรสินค้าเกษตร ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
#149
เปิดตลาดโลก เดินสาย-เจรจาประเทศคู่ค้า สร้างโอกาสเกษตรกรไทย
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
#150
รับรองมาตรฐาน GAP-GMP-เกษตรอินทรีย์ ฟรี! ส่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปทั่วโลก
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
#151
“เกษตรข้ามรุ่น” - จ้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สอนเกษตรกรวัยเก๋าใช้เทคโนโลยี
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
#152
ปลดล็อกฟาร์มสเตย์ เปลี่ยนไร่นาเป็นรายได้ สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
#153
ดูแลกลไกการตลาดสินค้าเกษตรให้มีความเป็นธรรม
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
#154