ปลดล็อกฟาร์มสเตย์ เปลี่ยนไร่นาเป็นรายได้ สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
ปัญหา

เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชไร่และข้าว ซึ่งทำให้ไม่สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคาส่งออกต่างประเทศได้

นอกจากนี้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นตลาดในวงแคบและมีมูลค่าสูง ปี 65 ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่งออก 1,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตของตลาดอยู่ที่ 10 % พื้นที่เพาะปลูกคิดเป็น 2 % จากพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ

แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรสูงอายุ ยังไม่สามารถปรับตัวได้กับรูปแบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็หันหลังให้ภาคเกษตรไปแล้ว ถึงอย่างนั้น ภาคเกษตรไทยยังสามารถหารายได้เพิ่มระหว่างการเพาะปลูกได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาและโอกาสที่ภาครัฐควรเข้ามาแก้ไข-ส่งเสริม เพื่อต่อยอดรายได้ใหม่ให้เกษตรกรไทย

ข้อเสนอ
  • พัฒนาเกษตรกรจากผู้ผลิต มาเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
    • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
    • ปรับแก้กฎระเบียบให้สะดวกต่อเกษตรกรในการจัดตั้งฟาร์มสเตย์อย่างถูกต้อง
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย