สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มเงินทุน ขยายตลาด
เกษตรก้าวหน้า
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
ปัญหา

เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอย่าง ข้าว ยางพารา และอ้อย ประสบปัญหาการขาดทุนจากการทำเกษตร นับตั้งแต่ปี 2556 (ราคาสุทธิเฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกรอยู่ที่ 260 บาท/วัน น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน)

อย่างกรณีของข้าว ในรอบ 50 ปี ราคาข้าวขึ้นมา 3.5 เท่า แต่ต้นทุนการเกษตร โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีขึ้นมาถึง 11.4 เท่า

ส่งผลให้เกษตรกรไทยอยู่ในวังวนของหนี้สินจากการทำเกษตร เนื่องจากไม่สามารถหากำไรจากการเกษตรได้เลย นอกจากนี้เกษตรกรไทยประสบปัญหากับการปรับตัวเพื่อยกระดับการผลิตของตัวเอง ทั้งเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเข้าถึงแหล่งน้ำ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ภาคเกษตรไทยมีผลิตภาพในการผลิตพืชทางการเกษตรต่ำ รายได้ไม่พอกับต้นทุนการผลิต

ข้อเสนอ
 • สนับสนุนเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มรายได้ โดยการ:
  • ให้อำนาจท้องถิ่นจ้างสัตวบาล/สัตวแพทย์บริการเกษตรกรได้
  • พัฒนาระบบโรงเชือด-โรงชำแหละ-โรงแปรรูปปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานในท้องถิ่น
  • ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ และผสมอาหารสัตว์เองในแต่ละท้องถิ่น
  • ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ (ประมาณ 3-4% ต่อปี)
  • ป้องกันและกำจัดการทุจริตในระบบควบคุมโรคและการตลาดปศุสัตว์
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย