พัฒนาสินค้าชุมชน - 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
ปัญหา

เนื่องจากสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อย่าง ข้าว ยางพารา อ้อย หรือผลไม้ตามฤดูกาล มีความผันผวนของราคา และบางครั้งประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ในปี 64 ราคาข้าวไทยตกต่ำที่สุดในรอบ 14 ปี ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเหลือไม่ถึง 10,000 บาท/ตัน หรือในปี 65 ที่ราคามังคุดและเงาะตกต่ำจนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสินค้าเกษตรผลิตมามากกว่าความต้องการของตลาด มีมูลค่าต่ำ และมีอายุการเก็บที่ไม่นานเมื่อเทียบกับสินค้าบางประเภท ทำให้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองกับตลาดและมักถูกกดราคาอยู่เสมอ นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะแสวงหาตลาดขายสินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูปที่ตัวเองผลิตได้

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของไทยเป็นที่ต้องการของคลาดโลก เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยมีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนของราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นในปัจจุบันได้

ข้อเสนอ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณกับการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยการ:
    • กระจายอำนาจและงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มารับบทบาทนำในการสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรที่เหมาะกับพื้นที่ (เช่น การจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา การวิจัยและพัฒนาในการแปรรูปผลไม้ในพื้นที่ การพัฒนาน้ำมันปาล์ม/น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) ร่วมกับสหกรณ์-กลุ่มเกษตรกร-ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายในพื้นที่
    • เน้นส่งเสริมการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมใหม่ๆ (เช่น การทำพื้นรองคอกปศุสัตว์ และรองเท้าสัตว์เลี้ยงจากยางพารา การนำยางพารามาใช้ในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง การพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันปาล์ม เป็นต้น)
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย