สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
นโยบาย ผลักดันต่อ
ทลายทุนผูกขาด
ปัญหา

เนื่องจากสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อย่าง ข้าว ยางพารา อ้อย หรือผลไม้ตามฤดูกาล มีความผันผวนของราคา และบางครั้งประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ในปี 64 ราคาข้าวไทยตกต่ำที่สุดในรอบ 14 ปี ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเหลือไม่ถึง 10,000 บาท/ตัน หรือในปี 65 ที่ราคามังคุดและเงาะตกต่ำจนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสินค้าเกษตรผลิตมามากกว่าความต้องการของตลาด มีมูลค่าต่ำ และมีอายุการเก็บที่ไม่นานเมื่อเทียบกับสินค้าบางประเภท ทำให้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองกับตลาดและมักถูกกดราคาอยู่เสมอ นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะแสวงหาตลาดขายสินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูปที่ตัวเองผลิตได้

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมถึงส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของไทยเป็นที่ต้องการของคลาดโลก เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยมีมูลค่าสูงขึ้นและสามารถรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนของราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นในปัจจุบันได้

ข้อเสนอ
  • ปลดล็อกการผลิตสุราของผู้ผลิตรายย่อยและสุราชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรผ่านการ:
  • เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตสุรา เช่น ข้าว (ที่ถูกนำไปหมักเป็นเบียร์-สุรา) หรือ พืชผลไม้ต่างๆ (ที่ถูกนำไปหมักเป็นไวน์)
  • ช่วยปลดปล่อยศักยภาพและความสร้างสรรค์ ให้นักปรุงสุราจากพื้นที่ต่างๆ สามารถคิดค้นวิธีการของตัวเองในการสร้างสรรค์สินค้าเกษตรให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองและเพื่อให้เกษตรกรต้นน้ำมีรายได้ที่สูงขึ้น
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย