ซื้อ 1 แถม 1 ปุ๋ยสั่งตัด - แม่ปุ๋ยราคาถูก ผ่านสหกรณ์-กลุ่มเกษตร-วิสาหกิจชุมชน
เกษตรก้าวหน้า
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
ปัญหา

เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักอย่าง ข้าว ยางพารา และอ้อย ประสบปัญหาการขาดทุนจากการทำเกษตร นับตั้งแต่ปี 2556 (ราคาสุทธิเฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกรอยู่ที่ 260 บาท/วัน น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน)

อย่างกรณีของข้าว ในรอบ 50 ปี ราคาข้าวขึ้นมา 3.5 เท่า แต่ต้นทุนการเกษตร โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีขึ้นมาถึง 11.4 เท่า

ส่งผลให้เกษตรกรไทยอยู่ในวังวนของหนี้สินจากการทำเกษตร เนื่องจากไม่สามารถหากำไรจากการเกษตรได้เลย นอกจากนี้เกษตรกรไทยประสบปัญหากับการปรับตัวเพื่อยกระดับการผลิตของตัวเอง ทั้งเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเข้าถึงแหล่งน้ำ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ภาคเกษตรไทยมีผลิตภาพในการผลิตพืชทางการเกษตรต่ำ รายได้ไม่พอกับต้นทุนการผลิต

ข้อเสนอ
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยของเกษตรกร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดโดยการ:
    • ออกโครงการ “ซื้อ 1 แถม 1 ปุ๋ยสั่งตัด” โดยรัฐสมทบเพื่อแถมปุ๋ยสั่งตัดจากการวิเคราะห์ค่าความสมบูรณ์ของดินให้เกษตรกร ทุกครั้งที่ซื้อปุ๋ย ใน 6 เดือนแรก
    • ทำการทูตเชิงเกษตรเพื่อนำเข้าแม่ปุ๋ยขนาดใหญ่ และแจกให้ผู้ผลิตปุ๋ยรายย่อย (เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน SME)
    • สนับสนุนงบประมาณให้ผู้ผลิตปุ๋ยรายย่อยในการตรวจวิเคราะห์ดิน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตปุ๋ยผ่านการกำหนดสูตรเพื่อนำแม่ปุ๋ยมาผสมเป็นปุ๋ยสั่งตัดให้กับเกษตรกร
    • ตั้งกองทุนปุ๋ย 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการดำเนินการ
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย