รับรองมาตรฐาน GAP-GMP-เกษตรอินทรีย์ ฟรี! ส่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปทั่วโลก
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มรายได้ใหม่เกษตรกร
เกษตรกร
ปัญหา

เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงการเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชไร่และข้าว ซึ่งทำให้ไม่สามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคาส่งออกต่างประเทศได้

นอกจากนี้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเป็นตลาดในวงแคบและมีมูลค่าสูง ปี 65 ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่งออก 1,000 ล้านบาท อัตราการเติบโตของตลาดอยู่ที่ 10 % พื้นที่เพาะปลูกคิดเป็น 2 % จากพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ

แต่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรสูงอายุ ยังไม่สามารถปรับตัวได้กับรูปแบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็หันหลังให้ภาคเกษตรไปแล้ว ถึงอย่างนั้น ภาคเกษตรไทยยังสามารถหารายได้เพิ่มระหว่างการเพาะปลูกได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาและโอกาสที่ภาครัฐควรเข้ามาแก้ไข-ส่งเสริม เพื่อต่อยอดรายได้ใหม่ให้เกษตรกรไทย

ข้อเสนอ
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงกระบวนการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยการ:
    • อุดหนุนให้เข้าถึงการรับรองมาตรฐาน GAP GMP อ.ย. และเกษตรอินทรีย์ ได้ฟรี เป็นระยะเวลา 2 ปี
    • จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการที่ขอใบประกาศนียบัตร (certificate) ของสินค้าแปรรูป เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสู่มาตรฐานสากล
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย