หมดยุคหาเงินจ่ายดอก ทุกบาทที่จ่ายหนี้ต้องลดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย
เกษตรก้าวหน้า
ปลดหนี้เกษตรกร
เกษตรกร
ปัญหา

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทยเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ข้อมูลล่าสุดของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์พบว่า ร้อยละ 90 ของเกษตรกรไทยเป็นหนี้ โดยเกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีหนี้เฉลี่ยประมาณ 2.8 กองหนี้ (72% เป็นหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (หรือ ธ.ก.ส.) / 63% เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน / 25% เป็นหนี้เช่าซื้อ (เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์) / 17% เป็นหนี้สหกรณ์ / 20% เป็นหนี้นอกระบบ)

กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดกลุ่มหนึ่งคือ ลูกหนี้ที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนเกือบ 1.4 ล้านราย (ที่มีหนี้กับ ธ.ก.ส.) เนื่องจากการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรมีลักษณะที่ “ผูกพัน” และ “ทับถม” จนกระทั่งเมื่อเกษตรกรมีอายุมากขึ้น และแม้ว่าเกษตรกรเหล่านี้จะได้ชำระหนี้ไปมากแล้ว แต่มูลหนี้คงค้างที่มีอยู่ก็ยังมีอัตราสูง โดยในบรรดาลูกหนี้สูงอายุ 1.4 ล้านรายนี้ มีผู้ที่เป็น “หนี้เสีย” หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (หรือ NPL) ถึง 179,421 ราย และกลายเป็นความเสี่ยงที่ภาระหนี้สินจะสืบทอดข้ามรุ่นไปยังทายาทของตนต่อไป

ข้อเสนอ
  • กำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ของสหกรณ์ให้เหมือนกับทุกสถาบันทางการเงิน โดยการตัดชำระเงินต้นก่อนดอกทุกงวด เพื่อช่วยเกษตรกรปลดหนี้ได้เร็วขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายได้ครบทุกงวด
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย