เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
ปัญหา

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยก่อนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ - จำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของไทยกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผู้สูงอายุของไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคง หรือที่เรียกว่าสภาวะ “แก่ก่อนรวย”

ที่ผ่านมา ระบบการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบัน การจ่ายเบี้ยยังชีพยังเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ตั้งแต่เดือนละ 600-1,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มมาตั้งแต่ปี 2556 การดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างจำกัด และเป็นไปในลักษณะการสงเคราะห์ มากกว่าจะเป็นสวัสดิการที่แท้จริง

ข้อเสนอ
  • เพิ่มเงินผู้สูงวัยให้เป็นอัตราเดียวแบบถ้วนหน้า เดือนละ 3,000 บาท ภายใน 4 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย