เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ท้องถิ่น
เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า-นอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ท้องถิ่น
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
#004
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
ข้าราชการ
แรงงาน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
#055
เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
นโยบาย ไฮไลท์
#058
ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
นโยบาย 100 วันแรก
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
#059
ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
#060
เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม.
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
#061
เพิ่มงบท้องถิ่น (จังหวัดละ +250 ล้านบาท/ปี | เมืองละ +100 ล้านบาท/ปี | ตำบลละ 20 ล้านบาท/ปี)
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เพิ่มงบจังหวัดจัดการตนเอง
#062
ท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้ใหม่ กู้เงิน-ออกพันธบัตร
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
#063
ปรับสูตรกระจายงบให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
#064
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา-การต่างประเทศ
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#065
ถ่ายโอนอำนาจให้ท้องถิ่น (ถนน-คูคลอง-แหล่งน้ำ-ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม-พิสูจน์ที่ดิน-โรงงาน-โรงแรม-สถานบริการ)
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
#066
ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
นโยบาย 100 วันแรก
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#067
ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
SME
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#068
ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#069
ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#070
เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
ราชการเพื่อราษฎร
นโยบาย ไฮไลท์
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ท้องถิ่น
นโยบาย ผลักดันต่อ
#071
จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ท้องถิ่น
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#087
กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
ท้องถิ่น
กระจายอำนาจทางการศึกษา
#130
กระจายงบพัฒนาแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
ลดต้นทุนเกษตรกร
เกษตรกร
#143
พัฒนาสินค้าชุมชน - 1 ท้องถิ่น 1 โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
#148
กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#159
ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#190
ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#192
ยกเลิกคำสั่ง คสช. ด้านขยะอุตสาหกรรม ให้อำนาจท้องถิ่นปิดโรงงานชั่วคราว
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#197
กระจายอำนาจด้านการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ท้องถิ่น
คมนาคมเพื่อทุกคน
#294
รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด - เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
คมนาคมเพื่อทุกคน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
#298