ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
ปัญหา

ความกังวลหนึ่งที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาคัดค้านการกระจายอำนาจหรือการเพิ่มอำนาจและงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น คือความกังวลว่าการกระจายอำนาจอาจนำไปสู่ “การกระจายโกง” หรือการเพิ่มขึ้นของการทุจริตคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่น

หากพิจารณาจากรายงานขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ (เช่น สตง. ป.ป.ช.) จะพบว่า ถ้าเปรียบเทียบในแง่จำนวน การทุจริตในหน่วยงานท้องถิ่นจะมากกว่าหน่วยงานส่วนกลาง แต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์การทุจริตในระดับท้องถิ่น แย่กว่าที่ส่วนกลาง เพราะ
(i) จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 7,000+ แห่ง ซึ่งเยอะกว่าส่วนกลางหลายเท่าตัว
(ii) การพบเจอการทุจริตในระดับท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเพราะการตรวจสอบการทุจริตในระดับท้องถิ่น มีประสิทธิภาพมากกว่า

ดังนั้น แม้ว่าการการกระจายอำนาจไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้การทุจริตหายไป แต่การกระจายอำนาจจะทำให้เราแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมาควบคู่กับการเพิ่มอำนาจประชาชน การเพิ่มความโปร่งใสและ การสร้างกลไกตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งการกระจายอำนาจย่อมเอื้อให้เกิดกลไกเช่นนี้มากกว่าระบบรวมศูนย์อำนาจที่ทุกการตัดสินใจถูกผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลาง ห่างไกลและไม่ยึดโยงกับประชาชน

ข้อเสนอ
  • จัดประชุม “สภาพลเมือง” ทุกท้องถิ่น ทุก 3 เดือน ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ สามารถเข้ามาสอบถาม ร้องเรียน หรือ เสนอแนะ ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงเกี่ยวกับการทำงานของท้องถิ่น
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย