จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ท้องถิ่น
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
ปัญหา

เนื่องจากการบริหารงานตำรวจในปัจจุบัน มีความไม่โปร่งใสและไม่ยึดโยงต่อประชาชน อาทิ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่สูงขึ้น ไม่ได้ยึดผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ แต่กลับเป็นระบบเส้นสาย หรือ ระบบตั๋ว อันนี้เป็นสร้างความไม่เป็นธรรมในหมู่ข้าราชการตำรวจ

ทำให้ข้าราชการตำรวจไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับใช้ตำแหน่งในอำนาจหน้าที่ไปกระทำการแสวงหาผลประโยชน์สนองต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ต้นตอของปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขาดการยึดโยงกับประชาชน ไม่ว่าจะระดับชาติและระดับพื้นที่ ทำให้ประชาชนยากที่จะตรวจสอบและให้คุณให้โทษกับข้าราชการตำรวจได้

นอกจากนี้งานด้านกระบวนการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีภาระงานมากเกินไป เช่น คดีเล็กคดีน้อย คดีแห้ง ภาระงานทางเอกสาร

ข้อเสนอ
  • จัดตั้ง "คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยสาธารณะจังหวัด" ที่มีทั้งตัวแทน อบจ.-ท้องถิ่นต่าง ๆ ส่วนราชการในจังหวัด และภาคประชาชนเข้าร่วม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการ
    • มีส่วนร่วมประเมินคุณภาพของนายตำรวจในพื้นที่ เพื่อให้ตำรวจคนใดที่ทำงานมีประสิทธิภาพ ไม่ทิ้งหรือดองคดี ก็จะได้ช่วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
    • ถ่วงดุลการแต่งตั้งนายตำรวจจากส่วนกลาง โดยมีอำนาจอนุมัติ-ไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้บังคับการจังหวัด เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมจริงๆ มาทำงานในพื้นที่
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย