เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
ราชการเพื่อราษฎร
นโยบาย ไฮไลท์
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ท้องถิ่น
นโยบาย ผลักดันต่อ
ปัญหา

สถานการณ์การทุจริตของไทยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย ประจำปี 65 ไทยในอันดับที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยปัญหาสำคัญของการทุจริตภาครัฐของไทย คือ การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผ่านใบอนุญาตต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจและประชาชน ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก และระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ ปัญหาการทุจริตเหล่านี้ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ที่ต้องเจอกับต้นทุนแฝงจากการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ปัญหาการทุจริตยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศต่อระบบราชการของไทย

นอกจากนี้องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตอย่าง ปปช. ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง ทำให้การเอาผิดผู้กระทำผิดประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างล่าช้าและเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจทางการเมือง อีกทั้งประชาชนก็ยากที่จะตรวจสอบและเอาผิดกับ ปปช. ได้

ข้อเสนอ
  • ข้อมูลของรัฐ คือข้อมูลที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
  • ข้อมูลของรัฐ ต้อง “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” (Open by Default) โดยหากจะปกปิด ต้องร้องขอด้วยเหตุผลที่สมควรเท่านั้น (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องลับ)
  • ข้อมูลที่ถูกตีตราว่าเป็นข้อมูล “ความลับราชการ” จะต้องไม่ลับตลอดกาล โดยกำหนดระยะเวลาที่ข้อมูลจะต้องเป็นความลับ และถูกเปิดเผยทั้งหมดเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง
  • ข้อมูลจะต้องถูกเปิดในรูปแบบที่นำไปวิเคราะห์ต่อได้ (machine readable) เพื่อความสะดวกของประชาชนในการตรวจสอบ (เช่น ถ้าเป็นข้อมูลตัวเลข ก็ควรเป็นรูปแบบ Excel)
  • การประชุมกรรมาธิการทุกคณะของรัฐสภา ต้องมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าผู้แทนของพวกเขา เข้าไปพูดหรือทำอะไร
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย