ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
ปัญหา

ผู้บริหารจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นกลไกที่จำเป็นให้การพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด และทำให้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผลงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

แม้ประเทศไทยเปิดทางให้ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น นายก อบจ. / นายก อบต. / นายกเทศมนตรี) แต่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด ยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถแสดงบทบาทได้เต็มที่และหลายครั้งถูกควบคุมสั่งการหรือแทรกแซงจากผู้ว่าฯแต่งตั้ง จนกระทบต่อการทำงานเพื่อสนองความต้องการของประชาชน

หากราชการส่วนภูมิภาค (นำโดย ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง) ยังคงมีอำนาจเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำโดย นายกฯ อบจ.) การบริหารจังหวัดจะไม่ยึดโยงกับประชาชนเท่าที่ควรจะเป็น

ข้อเสนอ
  • รับประกันว่าข้าราชการทุกสังกัด - ไม่ว่าส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น - ได้รับสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพ ที่ทัดเทียมกัน
  • สร้างกลไกโยกย้ายระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือ ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง ที่สะดวกและรองรับความก้าวหน้าทางอาชีพของข้าราชการ
  • เพิ่มอำนาจท้องถิ่นในการบริหารบุคลากร ตั้งแต่อำนาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิ่น และอิสระของแต่ละท้องถิ่นในการออกแบบกองตามภารกิจที่จำเป็นของท้องถิ่นนั้นๆ
  • ปลดล็อกข้อจำกัดปัจจุบัน ที่กำหนดให้งบบุคลากรของท้องถิ่นต้องไม่เกิน 40% ของงบท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อรองรับจำนวนบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้น ตามภารกิจที่ถูกโอนถ่ายมาให้ท้องถิ่นมากขึ้น
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย