เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม.
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
เลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด
ปัญหา

ผู้บริหารจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นกลไกที่จำเป็นให้การพัฒนาพื้นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด และทำให้ผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อผลงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

แม้ประเทศไทยเปิดทางให้ประชาชนเลือกผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น นายก อบจ. / นายก อบต. / นายกเทศมนตรี) แต่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด ยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถแสดงบทบาทได้เต็มที่และหลายครั้งถูกควบคุมสั่งการหรือแทรกแซงจากผู้ว่าฯแต่งตั้ง จนกระทบต่อการทำงานเพื่อสนองความต้องการของประชาชน

หากราชการส่วนภูมิภาค (นำโดย ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง) ยังคงมีอำนาจเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำโดย นายกฯ อบจ.) การบริหารจังหวัดจะไม่ยึดโยงกับประชาชนเท่าที่ควรจะเป็น

ข้อเสนอ
  • เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเขตทุกเขตใน กทม. ให้มี “นายกเขต” ที่มาจากการเลือกตั้ง ลักษณะเดียวกับ นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรี ในระดับ อบต. หรือ เทศบาล (ซึ่งมีประชากรน้อยกว่าเขตใน กทม.)
  • เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเขตทุกเขตใน กทม. ให้มี “สภาเขต” ที่มาจากการเลือกตั้ง ลักษณะเดียวกับ สภา อบต. หรือ สภาเทศบาล ในระดับ อบต. หรือ เทศบาล (ซึ่งมีประชากรน้อยกว่าเขตใน กทม.)
  • ปรับบทบาทของ ผอ.เขต ที่มาจากการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่เป็น “ปลัดเขต” ลักษณะเดียวกันกับปลัด อบต. หรือ ปลัดเทศบาล ในระดับ อบต. หรือ เทศบาล
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย