น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
ข้าราชการ
แรงงาน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ปัญหา

ที่ผ่านมา ปัญหาค่าครองชีพและปัญหาหนี้สินส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลายครัวเรือนในประเทศ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ที่มักจะมีประมาณ 30-40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ครัวเรือนไม่สามารถปรับลดลงด้วยตนเองได้ (เช่น ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ทั้งค่าเช่าบ้านและค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำดื่ม)

นอกจากค่าใช้จ่ายแล้ว บริการสาธารณะหลายด้านมีปัญหาทั้งเรื่องคุณภาพและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็น ขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอหรือราคาสูง ที่พักอาศัยที่ราคาแพงและไม่ได้มาตรฐาน น้ำประปาที่ดื่มไม่ได้ในเกือบทุกพื้นที่ และ อินเทอร์เน็ตที่ยังเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือนแม้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นต่อการเรียนรู้-ทำงาน-ใช้ชีวิต

ข้อเสนอ
  • ออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
  • ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาทั่วประเทศ
  • อุดหนุนงบประมาณปีละ 7,500 ล้านบาท เป็นแผนระยะยาว 8 ปี
  • วางเป้าหมายให้ประชาชนสามารถดื่มน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำได้ ภายใน 10 ปี ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการซื้อน้ำดื่ม-น้ำใช้
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย