นโยบาย ไฮไลท์
นโยบาย 100 วันแรก
นโยบาย ผลักดันต่อ
Top นโยบาย
นโยบาย ผลักดันต่อ
ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นโยบาย ผลักดันต่อ
#003
แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#020
แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 116 / พ.ร.บ. คอมฯ)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#022
ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (SLAPP)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#023
คุ้มครองสิทธิในการชุมนุม (แก้ พ.ร.บ. ชุมนุม)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#024
สมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#036
สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#045
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#047
ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#048
สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#049
แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98
ข้าราชการ
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#050
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา-การต่างประเทศ
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#065
ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
นโยบาย 100 วันแรก
ท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#067
ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
SME
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#068
ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#069
ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้
จังหวัดจัดการตนเอง
ท้องถิ่น
ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบาย ผลักดันต่อ
#070
เปิดข้อมูลรัฐทันที ประชาชนเป็นเจ้าของ
ราชการเพื่อราษฎร
นโยบาย ไฮไลท์
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ท้องถิ่น
นโยบาย ผลักดันต่อ
#071
ผบ.ตร. ยึดโยงประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#086
จังหวัด-ตำรวจ ร่วมรับใช้ประชาชน
ราชการเพื่อราษฎร
ท้องถิ่น
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#087
ผู้ตรวจการตำรวจ ประชาชนมีช่องร้องเรียนตำรวจ
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#088
คืนผมให้ตำรวจ ไม่บังคับเกรียน
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#089
เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
SME
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
#090
สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
นโยบาย ผลักดันต่อ
ทลายทุนผูกขาด
#147
กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#159
เปลี่ยนบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบอาชีพประมง
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#161
คืนชีวิตเรือประมงนอกน่านน้ำ ภายใต้กติกาสากล
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#163
เปิดเผยข้อมูลมลพิษและก๊าซเรือนกระจก (PRTR)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย ผลักดันต่อ
#173