เติบโต-โยกย้ายเป็นธรรม ปราศจากตั๋ว-เส้นสาย
ราชการเพื่อราษฎร
ตำรวจ
SME
ตำรวจพิทักษ์สันติราษฎร์
นโยบาย ผลักดันต่อ
ปัญหา

เนื่องจากการบริหารงานตำรวจในปัจจุบัน มีความไม่โปร่งใสและไม่ยึดโยงต่อประชาชน อาทิ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่สูงขึ้น ไม่ได้ยึดผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ แต่กลับเป็นระบบเส้นสาย หรือ ระบบตั๋ว อันนี้เป็นสร้างความไม่เป็นธรรมในหมู่ข้าราชการตำรวจ

ทำให้ข้าราชการตำรวจไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับใช้ตำแหน่งในอำนาจหน้าที่ไปกระทำการแสวงหาผลประโยชน์สนองต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ต้นตอของปัญหาดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขาดการยึดโยงกับประชาชน ไม่ว่าจะระดับชาติและระดับพื้นที่ ทำให้ประชาชนยากที่จะตรวจสอบและให้คุณให้โทษกับข้าราชการตำรวจได้

นอกจากนี้งานด้านกระบวนการยุติธรรมของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีภาระงานมากเกินไป เช่น คดีเล็กคดีน้อย คดีแห้ง ภาระงานทางเอกสาร

ข้อเสนอ
  • ทำให้องค์กรตำรวจเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับนายตำรวจที่มีความสามารถและซื่อสัตย์สุจริตได้เติบโตอย่างเสมอหน้า และมีความก้าวหน้าทางอาชีพผ่านการวัดผลที่ต้องขึ้นอยู่กับผลงาน
  • ปรับที่มาของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพื่อทลายระบบตั๋วไม่ให้กำเนิดตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุด
  • เปิดให้นายตำรวจชั้นประทวนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับสิทธิในการเลื่อนยศสู่ระดับสัญญาบัตรก่อน แทนที่จะรับจากบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นชั้นสัญญาบัตรทันที เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความต้องการรับบุคคลมาเป็นตำรวจสัญญาบัตรเพิ่ม
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย