เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
นักเรียน
ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ไฮไลท์
สวัสดิการ “เติบโต”
#012
ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
สร้างสังคม คนเท่ากัน
สวัสดิการ “เติบโต”
#035
เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
ปฏิวัติการศึกษา
สวัสดิการครบวงจร
การศึกษาที่ฟรีจริง
สวัสดิการ “เติบโต”
นักเรียน
#093
โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
การศึกษาที่ฟรีจริง
#095
ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
#096
นักเรียนเครียด-ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
#097
กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
นโยบาย 100 วันแรก
#098
ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
นโยบาย 100 วันแรก
#099
ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
#100
ไม่บังคับชุดนักเรียน ผู้ปกครองใช้งบกับอย่างอื่นได้
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
โรงเรียนปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม
#101
ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
SME
นโยบาย ไฮไลท์
การศึกษาเท่าทันโลก
#102
ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#103
ลดวิชาบังคับ เพิ่มวิชาทางเลือก
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
การศึกษาเท่าทันโลก
#104
โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#105
วิชาประวัติศาสตร์ เน้นวิเคราะห์-แลกเปลี่ยน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#106
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#107
สร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบเนื้อหาหนังสือเรียน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#108
เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#111
ค่าใช้จ่าย TCAS อัตราเดียว ไม่เกิน 500 บาท
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#112
ลดงานเอกสาร-งานธุรการครู
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
#114
ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
นโยบาย 100 วันแรก
#115
นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
#116
คูปองเปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สูงสุด 2,000 บาทต่อปี
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “เติบโต”
#121
เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
#122
ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#124
ส่งเสริมสหกิจศึกษา (เรียน+ฝึกงาน) ในมหาวิทยาลัย
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#125
ยกระดับ กยศ. ทุกคนกู้ได้ ยกเลิกกิจกรรมจิตอาสา จ่ายคืนเมื่อจ่ายไหวเท่านั้น
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
#126
แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#127
บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
กระจายอำนาจทางการศึกษา
#131
งบที่สภานักเรียนเลือกใช้เองได้
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
กระจายอำนาจทางการศึกษา
#132
สภาเยาวชนมาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่รัฐสภาได้
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
กระจายอำนาจทางการศึกษา
#133
แว่นตาฟรีถึง 18 ปี
นักเรียน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สุขภาพกายดี
#226
คลินิกเยาวชน ปรึกษาได้ ไม่ต้องรายงานผู้ปกครอง-โรงเรียน
นักเรียน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สุขภาพใจดี
#231
สร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี
ทหาร
นักเรียน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ตำรวจ
สุขภาพใจดี
#232
เพิ่มพื้นที่ผลิตและแสดงงานสร้างสรรค์ (เช่น co-studio แกลเลอรี่)
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
#280