วิชาประวัติศาสตร์ เน้นวิเคราะห์-แลกเปลี่ยน
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
ปัญหา

นักเรียนไทยเรียนหนักและมีจำนวนชั่วโมงเรียนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ทักษะหลายอย่างกลับยังไม่สามารถแข่งกับนานาชาติได้ เช่น:

  • ในการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านของเด็กแต่ละประเทศทั่วโลก (การประเมิน PISA 2018) ประเทศไทยเข้ามาเป็นอันดับที่ 58 ด้านคณิตศาสตร์ อันดับที่ 54 ด้านวิทยาศาสตร์ และอันดับที่ 67 ด้านการอ่าน จาก 79 ประเทศทั่วโลกที่ถูกวัดผล
  • ในการวัดทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index 2022) ประเทศไทยเข้ามาเป็นอันดับที่ 97 จาก 111 ประเทศที่ถูกวัดผล

ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความขยันหรือความทุ่มเทของนักเรียน แต่อยู่ที่ระบบการศึกษาที่ไม่สามารถแปรความขยันหรือเวลาของนักเรียน ไปเป็นทักษะที่แข่งขันในระดับสากลได้

การปฏิรูปหลักสูตร-วิธีการสอน-การประเมิน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

ข้อเสนอ
  • พรรคก้าวไกลเสนอให้ปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์ให้เน้นการถกเถียงแลกเปลี่ยนหลายมุมมอง ไม่ใช่แค่การท่องจำ
  • การเรียนประวัติศาสตร์จะต้องเชื่อมโยงระหว่าง รัฐไทย ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์โลกเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย เชื่อมโยงตัวเองในฐานะพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ไปพร้อมกับความเข้าใจท้องถิ่นของตนเองได้
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย