ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
สร้างสังคม คนเท่ากัน
สวัสดิการ “เติบโต”
ปัญหา

คนเท่ากันในนิยามของพรรคก้าวไกล คือการที่ทุกคนเกิดมาและเติบโตในสังคมที่พวกเขามีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถูกจำกัดด้วยเพศ ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น

ที่ผ่านมาความเท่าเทียมในมิติทางสังคมของประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหา ทั้งโอกาสของการสมรส การรับบุตรบุญธรรม การถูกคุกคามทางเพศ ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ ดังนั้น การยกระดับสังคมด้วยนโยบายที่สร้างความเสมอภาคให้คนเท่ากันจึงมีควมจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมไทยที่โอบรับทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอหน้า

ข้อเสนอ
  • ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในสินค้าหมวดหมู่ผ้าอนามัยและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับวัยเจริญพันธุ์
  • แจกผ้าอนามัยฟรีในสถานศึกษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและความจนประจำเดือน (Period Poverty) โดยเฉพาะสำหรับผู้มีประจำเดือนในวัย 10-25 ปี
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย