เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ครู
เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน
สวัสดิการครบวงจร
ครู
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
แรงงาน
#056
โครงการ “แฉโกง ปลอดภัย ได้เงิน”
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ตำรวจ
ครู
#074
ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ตำรวจ
ครู
#083
ทุกโรงเรียนมีงบพอ
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
การศึกษาที่ฟรีจริง
#094
โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
การศึกษาที่ฟรีจริง
#095
ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
SME
นโยบาย ไฮไลท์
การศึกษาเท่าทันโลก
#102
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
การศึกษาเท่าทันโลก
#107
เลิกให้ครูนอนเวร
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
คืนครูให้ห้องเรียน
นโยบาย 100 วันแรก
#113
ลดงานเอกสาร-งานธุรการครู
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
#114
ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
นโยบาย 100 วันแรก
#115
นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
นักเรียน
คืนครูให้ห้องเรียน
#116
งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
คืนครูให้ห้องเรียน
#117
เพิ่มค่าตอบแทนครูบรรจุใหม่ เป็น 20,000+ ต่อเดือน
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
คืนครูให้ห้องเรียน
#118
แก้ปัญหาหนี้สินครู กำหนดเพดานหักเงินเดือน
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
คืนครูให้ห้องเรียน
#120
เพิ่มงบพัฒนาคุณภาพสถาบันอาชีวศึกษา แห่งละ 10 ล้านบาทต่อปี
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
#123
กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
ปฏิวัติการศึกษา
ครู
ท้องถิ่น
กระจายอำนาจทางการศึกษา
#130
หนี้สินธนาคารรัฐ จ่ายดี ลดดอกเบี้ย
ครู
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
ทหาร
แก้ปัญหาหนี้สิน
ตำรวจ
#253
หนี้ราชการไม่ท่วมหัว หักไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ข้าราชการ
แก้ปัญหาหนี้สิน
ครู
ทหาร
ตำรวจ
#256