ยกเครื่องประเมินข้าราชการ ทำงานดี ข้าราชการได้ดี ประชาชนได้ดี
ทหาร
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ตำรวจ
ครู
ปัญหา

ระบบราชการไทยมีโครงสร้างและกฎระเบียบที่ใหญ่เทอะทะและไม่มีความคล่องตัว ไม่เอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนของข้าราชการ ไม่มีระบบจูงใจให้แข่งขันกันสร้างผลงาน เพราะระบบประเมิน/เลื่อนขั้น ยังไม่ยึดโยงกับผลงานที่ให้บริการประชาชนมากเท่าที่ควร

ในด้านการให้บริการประชาชน ปัจจุบันไม่สะดวกต่อประชาชน ยังไม่รองรับบริการออนไลน์ได้ทุกบริการ ทุกการขอใบอนุญาต มีกฎหมายที่ล้าหลังจำนวนมาก และยังเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตใช้ดุลพินิจได้สูง

การรื้อปรับแก้กฎหมายที่ไม่จำเป็น ทำไปได้อย่างล่าช้า เพราะ รัฐบาลให้หน่วยงานรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการริเริ่มทบทวนปรับแก้กฎหมายตัวเอง ซึ่งผลสรุปคือไม่มีหน่วยงานไหนจริงจังในการริเริ่มปรับแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

ข้อเสนอ
  • ยกเครื่องระบบประเมินข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่ทำงานดี ได้รับการประเมินและความก้าวหน้าทางอาชีพที่ดี ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้ประชาชน เช่น
    • การทำให้ดัชนี ‘ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน’ (KPI) ของบรรดากระทรวงและกรมต่าง ๆ มีความยึดโยงกับคุณภาพชีวิตและสิ่งที่ประชาชนจะได้รับโดยตรงมากขึ้น
    • ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้น้ำหนักกับ ‘ผลสำเร็จ’ ของงาน มากกว่า ‘อายุงาน’
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย