ราชการเพื่อราษฎร
จังหวัดจัดการตนเอง
สวัสดิการครบวงจร
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
เกษตรก้าวหน้า
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปฏิวัติการศึกษา
9เสาหลัก
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หมวดหมู่ย่อย
ทั้งหมด
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
ขยะเป็นศูนย์
อากาศสะอาด
ลดมลภาวะทางแสง
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
แก้ปัญหาช้างป่า
ดูแลหมา-แมวถ้วนหน้า
เปิดตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรี รัฐดูแลระบบสายส่ง
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
ทลายทุนผูกขาด
#164
“ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
ทลายทุนผูกขาด
#165
“หลังคาสร้างรายได้” เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ ประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
#166
เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมดภายใน 2035
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#167
กำจัดการเผาภาคเกษตรภายใน 3 ปี พร้อมงบปรับตัว 3 ล้านบาทต่อตำบล (1,000 ตำบลเสี่ยง)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#168
ส่งเสริมแปรรูปฟางข้าวหรือซังข้าวโพด เกษตรกรขายแทนเผา
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#169
ปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” ได้ครบวงจร
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#170
เพิ่มบ่อหมักก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มปศุสัตว์
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#171
กำหนดเพดานปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม เปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยน (cap & trade)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#172
เปิดเผยข้อมูลมลพิษและก๊าซเรือนกระจก (PRTR)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย ผลักดันต่อ
#173
รถเมล์ไฟฟ้าทุกคันภายใน 7 ปี
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
คมนาคมเพื่อทุกคน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#174
“วันขึ้นขนส่งมวลชนฟรี” ลดใช้รถส่วนตัว
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#175
เปลี่ยนรถไฟดีเซลเป็นรถไฟไฟฟ้า
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#176
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนตัวฟรี ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของทุกปี
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#177
ควบคุมปริมาณรถบรรทุกที่เข้ามาในเขตเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#178
เพิ่มค่าบริการขยะอาหารสำหรับห้างใหญ่ บังคับแยกขยะ-เก็บข้อมูล-ทำบัญชีขยะอาหาร
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#179
เปลี่ยนอาหารเหลือทิ้งเป็นเงิน - ลด 1 กิโล ได้ 1 บาท แถมคูปองอาหารอินทรีย์
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#180
ต้นไม้ปลดหนี้ (เพิ่มป่า 1 ล้านไร่)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#181
ต้นไม้บำนาญ (เพิ่มป่า 1.5 ล้านไร่)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#182
ต้นไม้ทุนรัฐบาล (เพิ่มป่า 1.5 ล้านไร่)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#183
ต้นไม้ชุมชน (เพิ่มป่า 1 ล้านไร่)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#184
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#185
สร้างงานสีเขียวเกิน 1 แสนตำแหน่ง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#186
งบวิจัย & พัฒนา (R&D) เทคโนโลยีลดโลกร้อน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
#187
กองทุนปรับตัวรับมือภัยพิบัติ-น้ำท่วม
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#188
เตือนภัยธรรมชาติทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#189
ท้องถิ่นประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติได้
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#190
ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดรายลุ่มน้ำ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#191
ศูนย์พักพิง-อพยพมีมาตรฐาน ท้องถิ่นมีอำนาจและงบประมาณ
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#192
ชดเชย-เยียวยาน้ำท่วม เป็นธรรมและทันควัน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#193
ประกันภัยพืชผล ฟรี ในทุกพื้นที่รับน้ำ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รับมือกับวิกฤตสภาพอากาศ
#194
แบนโฟม และ หลอด-แก้ว-ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#195
เก็บภาษีถุงพลาสติกเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#196
ยกเลิกคำสั่ง คสช. ด้านขยะอุตสาหกรรม ให้อำนาจท้องถิ่นปิดโรงงานชั่วคราว
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#197
ยกเลิกการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#198
ออกธรรมนูญจัดการขยะ กำหนดมาตรฐานทั่วประเทศ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#199
เครือข่ายเฝ้าระวัง (watchdog) และระบบร้องเรียน (hotline) ด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
#200
ออก ‘กฎหมายหมอกควันข้ามพรมแดน’ ควบคุมการรับซื้อหรือนำเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อากาศสะอาด
#201
เพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรในการลดการเผา
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อากาศสะอาด
#202
เพิ่มเป้าหมายค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อากาศสะอาด
#203
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัด-แจ้งเตือน-ตรวจสอบเรื่องฝุ่น
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อากาศสะอาด
#204
สนับสนุน พ.ร.บ. อากาศสะอาด
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อากาศสะอาด
#205
กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการติดป้ายโฆษณา
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ลดมลภาวะทางแสง
#206
ส่งเสริม “พื้นที่อนุรักษ์ด้านความมืด”
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ลดมลภาวะทางแสง
#207
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง สนับสนุนมาตรการสีขาว-สีเขียว
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
#208
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีเทาทุกโครงการต้องผ่าน EIA
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
#209
ชดเชย-เยียวยาเหยื่อช้างป่า เป็นธรรมและทันควัน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#210
จัดตั้งทีมอาสาป้องกันช้างป่าในทุกหมู่บ้านเสี่ยง (300 หมู่บ้าน)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#211
จัดตั้งศูนย์บัญชาการการป้องกันช้างป่า (war room)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#212
พัฒนาเทคโนโลยีระบบติดตามเฝ้าระวังช้างป่า (ปลอกคอ GPS / กล้องดักภาพ AI / โดรน)
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#213
ล่อช้างกลับป่า-พื้นที่อาศัยเฉพาะของช้าง และทดลองแนว-คูกันช้าง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#214
ลดกิจกรรมมนุษย์-ราชการ เพื่อลดการสัญจรในพื้นที่อาศัยของช้างป่า
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#215
จัดทำพื้นที่อาศัยถาวรสำหรับช้างป่า
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#216
ทดลองนำร่องการท่องเที่ยวแนวซาฟารี ในพื้นที่ช้างป่า
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แก้ปัญหาช้างป่า
#217
ฉีดวัคซีน-ทำหมัน ให้ทั้งหมาแมวบ้านและหมาแมวจรในพื้นที่
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดูแลหมา-แมวถ้วนหน้า
#218
บัตรประชาชน หมา-แมว
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดูแลหมา-แมวถ้วนหน้า
#219
สถานพักพิงหมาแมวจรมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดูแลหมา-แมวถ้วนหน้า
#220
รับเลี้ยงหมาแมวจร แถมฟรีประกันสุขภาพสัตว์
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ดูแลหมา-แมวถ้วนหน้า
#221
ส่งเสริมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ของโครงการ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
#222