ออกธรรมนูญจัดการขยะ กำหนดมาตรฐานทั่วประเทศ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ขยะเป็นศูนย์
ปัญหา

การจัดการขยะในประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาอยู่มาก ที่สำคัญคือปัญหาการจัดการขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการขยะในท้องถิ่นของตนเอง กลับไม่มีอำนาจและงบประมาณเพียงพอที่จะกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและถูกสุขอนามัย พบว่าในประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะที่กำจัดอย่างถูกวิธีและมีมาตรฐานเพียงแค่ 15 % จากทั้งหมด โดยปัจจุบันการกำจัดขยะนิยมใช้วิธีแบบฝังกลบ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลพิษในดิน มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศ

นอกจากนี้ปัญหาการบริหารจัดการขยะภายในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและทำอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว ไทยยังมีปัญหาเรื่องของการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ เพื่อป้อนเข้าโรงงานกำจัดขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ เนื่องจากขยะในประเทศไม่ได้มีการแยกขยะอย่างถูกวิธี จึงไม่สามารถนำมาใช้ในโรงกำจัดขยะหรือโรงไฟฟ้าจากขยะ ได้ทั้งหมด

ข้อเสนอ
  • วางกลไกกลางในการกำกับดูแลมาตรฐานการจัดการขยะทั้งประเทศ
  • ยกระดับอำนาจหน้าที่และความสามารถของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Protection Agency (EPA)
  • เพิ่มอำนาจและงบประมาณท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ
  • สร้างแรงจูงใจสำหรับการจัดการขยะ (เช่น การลดหย่อนภาษีสำหรับเทคโนโลยีจัดการขยะ)
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย