เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
บุคลากรทางการแพทย์
ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง
ทหาร
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
นโยบาย ไฮไลท์
ตำรวจ
สุขภาพกายดี
#223
ตรวจสุขภาพประจำปี รวมคัดกรองมะเร็ง 6 ชนิดฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
สุขภาพกายดี
#224
สุขภาพดี มีรางวัล (Health Score)
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
สุขภาพกายดี
#227
ตรวจสุขภาพประจำปี ต้องมีตรวจสุขภาพจิตด้วย
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
สุขภาพใจดี
#229
ดูแลสุขภาพจิตครบวงจร เพิ่มบุคลากร-ขยายบัญชียา-ใช้เทคโนโลยี
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
สุขภาพใจดี
#230
สร้างแนวหน้าสุขภาพจิต ช่วยดูแล-บำบัด-ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนใกล้ตัว
ทหาร
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
ตำรวจ
สุขภาพใจดี
#233
ยกระดับ รพ. สต. และศูนย์สาธารณสุขชุมชน Primary Care Unit (PCU)
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มทางเลือก รักษาได้ใกล้บ้าน
#234
ปลดล็อกระบบการแพทย์ออนไลน์ Telemedicine
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มทางเลือก รักษาได้ใกล้บ้าน
#235
ลดความแออัดในโรงพยาบาล - ห้องฉุกเฉิน (ER) กันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาล
#237
ส่งต่อ-หาเตียงแบบไร้รอยต่อ ด้วยศูนย์รวมเตียง-ระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาล
#238
เพิ่มยอดบริจาคอวัยวะเชิงรุก ถามทุกครั้งที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาล
#239
กองทุนดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณเฉลี่ย 9,000 บาท/คน/เดือน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
#240
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่ง
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
#241
ธนาคารอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
#242
ลดชั่วโมงการทำงานบุคลากรทางการแพทย์
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ดูแลบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์
#245
ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์เป็นธรรม
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ดูแลบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์
#246
พัฒนา อสม. เฉพาะทาง
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ดูแลบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์
#247
เปลี่ยนอาสากู้ชีพเป็นอาชีพ มีทุนพัฒนาทักษะ-สวัสดิการ
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
ดูแลบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์
#248