ลดความแออัดในโรงพยาบาล - ห้องฉุกเฉิน (ER) กันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาล
ปัญหา

ปัจจุบัน ผู้ป่วยประสบปัญหาความล่าช้าและยุ่งยากในการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษา และการหาเตียงในโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐหลาย ๆ แห่งมักเตียงเต็ม ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย และจำนวนเตียงของโรงพยาบาล ที่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

นอกจากนี้การบริจาคอวัยวะของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกับผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนอวัยวะเพื่อต่อชีวิตของตัวเอง

ข้อเสนอ
  • การสงวนการตรวจในห้องฉุกเฉิน (ER) ไว้สำหรับอาการฉุกเฉิน ในกรณีผู้ป่วยอาการไม่ฉุกเฉินต้องรับบัตรคิว เพื่อมาตรวจในวันพรุ่งนี้
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย