เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
ประมง
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
เกษตรกร
#051
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
จดทะเบียน-ต่อทะเบียนเรือได้ผ่านมือถือ
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#155
ฟรีประกันภัยเรือล่มเอกชน
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#156
บัตรชมพู และ Seabook ทดแทนกันได้ ใบเดียวจบ
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#157
หยุดบังคับติดตั้งระบบ AIS ( Automatic Identification System )
เกษตรก้าวหน้า
นโยบาย 100 วันแรก
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#158
กระจายอำนาจการประมงให้ท้องถิ่น-ชาวประมง
เกษตรก้าวหน้า
ท้องถิ่น
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#159
คืนชีวิตให้ประมงพื้นบ้าน
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#160
เปลี่ยนบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบอาชีพประมง
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#161
รักษาสัญญา ซื้อเรือประมงที่ยังไม่ซื้อคืนทั้งหมด (เหลืออีก 3,000 ลำ)
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
#162
คืนชีวิตเรือประมงนอกน่านน้ำ ภายใต้กติกาสากล
เกษตรก้าวหน้า
คืนชีวิตให้ชาวประมง
ประมง
นโยบาย ผลักดันต่อ
#163