เกษตรกร
ท้องถิ่น
แรงงาน
ตำรวจ
นักเรียน
ประมง
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
ทหาร
ครู
ข้าราชการ
บุคลากรทางการแพทย์
อาชีพ
แรงงาน
เลือกตั้งตามเขตที่อาศัยอยู่จริงได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แรงงาน
#005
สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#045
ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#046
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปี เริ่มทันทีวันละ 450 บาท
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#047
ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเกิน ต้องได้ OT
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#048
สัญญาจ้างเป็นธรรม แรงงานรัฐได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#049
แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลัก ILO 87 และ 98
ข้าราชการ
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#050
ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
เกษตรกร
#051
เงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
นโยบาย ไฮไลท์
แรงงาน
เกษตรกร
#052
เจ็บ-ป่วยติดเตียง มีระบบดูแล
ทหาร
ท้องถิ่น
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ประมง
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “สูงอายุ”
ตำรวจ
แรงงาน
เกษตรกร
#053
บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า
ข้าราชการ
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
แรงงาน
#054
น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่
ท้องถิ่น
นโยบาย ไฮไลท์
ข้าราชการ
แรงงาน
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
#055
เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือน
สวัสดิการครบวงจร
ครู
สวัสดิการ “ทุกช่วงวัย”
ข้าราชการ
แรงงาน
#056
ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#124
ส่งเสริมสหกิจศึกษา (เรียน+ฝึกงาน) ในมหาวิทยาลัย
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#125
แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด มีระบบจัดหางาน
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
นักเรียน
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#127
ทำงานเทียบวุฒิได้ ยกระดับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แรงงาน
#128
คูปองเรียนเสริมทักษะ-เปลี่ยนอาชีพ 5,000 บาท/ปี
สวัสดิการครบวงจร
ปฏิวัติการศึกษา
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
SME
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สวัสดิการ “ทำงาน”
แรงงาน
#129