ราชการเพื่อราษฎร
จังหวัดจัดการตนเอง
สวัสดิการครบวงจร
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
เกษตรก้าวหน้า
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปฏิวัติการศึกษา
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
หมวดหมู่ย่อย
ทั้งหมด
ลดค่าครองชีพ
แก้ปัญหาหนี้สิน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่งเสริม SME
คมนาคมเพื่อทุกคน
สร้างงาน เพิ่มรายได้
ท่องเที่ยว
ปักธงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
การต่างประเทศเพื่อคนไทย
เศรษฐกิจโปร่งใส
ทลายทุนผูกขาด
สุราก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรก้าวหน้า
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
เกษตรกร
นโยบาย ผลักดันต่อ
ทลายทุนผูกขาด
#147
เปิดตลาดซื้อ-ขายไฟฟ้าเสรี รัฐดูแลระบบสายส่ง
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
ทลายทุนผูกขาด
#164
“ค่าไฟแฟร์” ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ลดค่าครองชีพ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
นโยบาย ไฮไลท์
จัดการต้นตอก๊าซเรือนกระจก
นโยบาย 100 วันแรก
ทลายทุนผูกขาด
#165
ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า ทลายทุนผูกขาด
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
SME
#266
เพิ่มการแข่งขันในธุรกิจการเงิน เพิ่มจำนวนใบอนุญาต Virtual Bank อย่างน้อย 3 เท่า
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
#267