ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า ทลายทุนผูกขาด
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ทลายทุนผูกขาด
SME
ปัญหา

ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สภาพตลาดแข่งขันค่อนข้างจำกัด และกฎหมายต่อต้านการผูกขาดมีปัญหาการบังคับใช้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จึงถูกครอบงำโดยผู้เล่นไม่กี่ราย สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของภาคธุรกิจนั้นยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมหลังจากที่ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤตโควิด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลด้านแข่งขันได้ยอมให้มีการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ ในหลายอุตสาหกรรม ทั้งห้างค้าปลีก และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2542 แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีคดีใดที่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรมได้แม้แต่รายเดียว แม้ว่าเราจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าใน พ.ศ. 2560 ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต แต่หลังจากบังคับใช้มาได้ 6 ปี ก็ยังพบจุดบกพร่องช่องโหว่ให้ต้องมีการแก้ไขให้สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค และทำให้การแข่งขันระหว่างทุนใหญ่กับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเป็นธรรมยิ่งขึ้น

ข้อเสนอ
  • กำหนดให้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายสูงสุด - กฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลธุรกิจอื่นๆ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำไปกว่านี้
  • ขยายขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายให้ครอบคลุมกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (Extraterritoriality)
  • ยกเลิกการยกเว้นบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้ากับรัฐวิสาหกิจ
  • เพิ่มสิทธิ์การอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยการควบรวมธุรกิจ ให้รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริโภค
  • เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มที่มีความเห็นกรรมการรายบุคคลอย่างรวดเร็วหลังมีการตัดสิน
  • แก้ไขที่มาของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นโดยการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภา
  • เพิ่มกลไกสนับสนุนการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยผู้บริโภคหรือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับประชาชนที่เป็นผู้เสียหาย
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย