ราชการเพื่อราษฎร
จังหวัดจัดการตนเอง
สวัสดิการครบวงจร
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
เกษตรก้าวหน้า
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปฏิวัติการศึกษา
9เสาหลัก
ประชาธิปไตยเต็มใบ
หมวดหมู่ย่อย
ทั้งหมด
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ปฏิรูปกองทัพ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
สร้างสังคม คนเท่ากัน
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย ไฮไลท์
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
#001
แก้รัฐธรรมนูญ รื้อกลไกสืบทอดอำนาจ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
#002
ประชามติ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นโยบาย ผลักดันต่อ
#003
เลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า-นอกเขต-นอกราชอาณาจักรได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ท้องถิ่น
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
#004
เลือกตั้งตามเขตที่อาศัยอยู่จริงได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
แรงงาน
#005
เอาทหารออกจากการเมือง
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#006
กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#007
ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#008
ยกเลิกศาลทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#009
ลดขนาดกองทัพ 30-40%
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#010
ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#011
ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ไฮไลท์
สวัสดิการ “เติบโต”
#012
ปฏิรูปการศึกษาทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#013
นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#014
คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#015
คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#016
เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#017
ยุบ กอ.รมน.
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#018
ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ปฏิรูปกองทัพ
#019
แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#020
แก้ไขกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 116 / พ.ร.บ. คอมฯ)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#022
ออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปาก (SLAPP)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#023
คุ้มครองสิทธิในการชุมนุม (แก้ พ.ร.บ. ชุมนุม)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#024
คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#025
ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของรัฐ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#026
โทษปรับ ขยับขึ้น-ลงตามฐานรายได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#027
ปฏิรูปเรือนจำ เน้นการฟื้นฟู-ลดทำผิดซ้ำ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#028
ศาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นของประชาชน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#029
ลงนาม ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#030
นิรโทษกรรมคดีการเมือง
ประชาธิปไตยเต็มใบ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
#031
มีตำรวจหญิงทุกสถานี
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#032
ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#033
รณรงค์ความรู้เรื่องเพศให้สังคม เริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#034
ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
สร้างสังคม คนเท่ากัน
สวัสดิการ “เติบโต”
#035
สมรสเท่าเทียม คู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#036
รับรองทุกเพศสภาพ คำนำหน้าตามสมัครใจ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#037
พระเลือกตั้งได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#038
ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้า-ฆ่าสัตว์ในวันพระ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#039
รัฐต้องจ้างงานคนพิการ 20,000 คน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#040
อาคาร-สิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#041
เงินคนพิการเดือนละ 3,000 บาท
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
#042
ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ซื้อของเลี้ยงลูก
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
สวัสดิการ “เกิด”
#043
เงินเด็กเล็ก เดือนละ 1,200 บาท
ประมง
นโยบาย ไฮไลท์
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ผู้ผลิตงานสร้างสรรค์
ตำรวจ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เกษตรกร
สวัสดิการ “เกิด”
#044
สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้
สวัสดิการครบวงจร
สวัสดิการ “เกิด”
ประชาธิปไตยเต็มใบ
สร้างสังคม คนเท่ากัน
แรงงาน
นโยบาย ผลักดันต่อ
#045