ยกเลิกใบอนุญาต 50% ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
SME
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ปัญหา

ระบบราชการไทยมีโครงสร้างและกฎระเบียบที่ใหญ่เทอะทะและไม่มีความคล่องตัว ไม่เอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนของข้าราชการ ไม่มีระบบจูงใจให้แข่งขันกันสร้างผลงาน เพราะระบบประเมิน/เลื่อนขั้น ยังไม่ยึดโยงกับผลงานที่ให้บริการประชาชนมากเท่าที่ควร

ในด้านการให้บริการประชาชน ปัจจุบันไม่สะดวกต่อประชาชน ยังไม่รองรับบริการออนไลน์ได้ทุกบริการ ทุกการขอใบอนุญาต มีกฎหมายที่ล้าหลังจำนวนมาก และยังเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตใช้ดุลพินิจได้สูง

การรื้อปรับแก้กฎหมายที่ไม่จำเป็น ทำไปได้อย่างล่าช้า เพราะ รัฐบาลให้หน่วยงานรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการริเริ่มทบทวนปรับแก้กฎหมายตัวเอง ซึ่งผลสรุปคือไม่มีหน่วยงานไหนจริงจังในการริเริ่มปรับแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

ข้อเสนอ
  • ลด ‘ต้นทุน’ ที่ไม่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ ด้วยการทบทวนหรือ ‘กิโยติน’ กฎหมายและใบอนุญาตทั้งหมดที่เป็นอุปสรรค (เช่น ขนส่งไข่ต้องขออนุญาต, ส่งออกข้าวต้องเป็นนายทุนใหญ่, นำเข้าปุ๋ยต้องรอรัฐตรวจสอบนานเป็นเดือนๆ) ผ่านกระบวนการที่ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมและบทบาทนำในการเสนอใบอนุญาตที่ควรยกเลิก โดยหน่วยงานรัฐต้องรับภาระในการพิสูจน์ว่ายังจำเป็น - ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 4 ปีต้อง
    • (1) ยกเลิกใบอนุญาต 50%
    • (2) ยกเลิกทุกกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย