ร้องเรียนไป ต้องไม่เงียบ อัปเดตทุกขั้นตอน
ราชการเพื่อราษฎร
ข้าราชการ
ราชการฉับไว คุ้มภาษีประชาชน
ปัญหา

ระบบราชการไทยมีโครงสร้างและกฎระเบียบที่ใหญ่เทอะทะและไม่มีความคล่องตัว ไม่เอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนของข้าราชการ ไม่มีระบบจูงใจให้แข่งขันกันสร้างผลงาน เพราะระบบประเมิน/เลื่อนขั้น ยังไม่ยึดโยงกับผลงานที่ให้บริการประชาชนมากเท่าที่ควร

ในด้านการให้บริการประชาชน ปัจจุบันไม่สะดวกต่อประชาชน ยังไม่รองรับบริการออนไลน์ได้ทุกบริการ ทุกการขอใบอนุญาต มีกฎหมายที่ล้าหลังจำนวนมาก และยังเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตใช้ดุลพินิจได้สูง

การรื้อปรับแก้กฎหมายที่ไม่จำเป็น ทำไปได้อย่างล่าช้า เพราะ รัฐบาลให้หน่วยงานรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการริเริ่มทบทวนปรับแก้กฎหมายตัวเอง ซึ่งผลสรุปคือไม่มีหน่วยงานไหนจริงจังในการริเริ่มปรับแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย

ข้อเสนอ
 • เปิดเผยทุกกระบวนงาน โดยมีช่องทาง ‘กลาง’ ที่ใช้ติดตามสถานะของทุกเรื่องร้องเรียน และทุกกระบวนงานของภาครัฐที่ให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้ามาเช็กได้ตลอดว่า:
  • เรื่องของพวกเขากำลังอยู่ในขั้นตอนใด
  • หากเกิดความล่าช้า เป็นความล่าช้าที่อยู่ในขั้นตอนใด
  • เรื่องตอนนี้อยู่ที่หน่วยงานใด
  • ผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร
  • ปัญหาจะถูกแก้ไขเสร็จสิ้นเมื่อไร
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย