ระบบ AI จับโกง
ข้าราชการ
ราชการเพื่อราษฎร
SME
รัฐโปร่งใส ไร้กลโกง
ปัญหา

สถานการณ์การทุจริตของไทยยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย ประจำปี 65 ไทยในอันดับที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยปัญหาสำคัญของการทุจริตภาครัฐของไทย คือ การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อผ่านใบอนุญาตต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจและประชาชน ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก และระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ ปัญหาการทุจริตเหล่านี้ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ที่ต้องเจอกับต้นทุนแฝงจากการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ปัญหาการทุจริตยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศต่อระบบราชการของไทย

นอกจากนี้องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตอย่าง ปปช. ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง ทำให้การเอาผิดผู้กระทำผิดประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างล่าช้าและเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจทางการเมือง อีกทั้งประชาชนก็ยากที่จะตรวจสอบและเอาผิดกับ ปปช. ได้

ข้อเสนอ
  • นำระบบจับโกงอัจฉริยะมาใช้ในการแจ้งเตือนการทุจริตแบบอัตโนมัติ โดยจะเริ่มพัฒนาทันที เปิดใช้งานได้ภายใน 1 ปี และคาดว่าเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี
  • เมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลทุกฐานถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน ระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบทันทีหรือ real-time และแจ้งเตือนหรือ “ปักธงแดง” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อ เมื่อมีความเสี่ยงว่าอาจเกิดการทุจริต เช่น
    • ตรวจหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่อทุจริต เช่น มีผู้เข้าประมูลรายเดียว ระยะการเปิดประมูลสั้นกว่าปกติ งานที่จัดซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับราคากลางผิดปกติ หรือสูงกว่าราคากลางแค่นิดเดียว
    • ตรวจหานักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่อาจหลบเลี่ยงภาษี เช่น ค้นพบข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างมูลค่าทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กับยอดเงินภาษีที่ชำระต่อสรรพากร
บอกต่อนโยบาย
สร้างป้ายหาเสียงของคุณ!
ออกแบบป้ายหาเสียงเกี่ยวกับนโยบายของก้าวไกลที่คุณชื่นชอบ เพื่อส่งเสียงให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแบบที่คุณอยากเห็น
----
*โปรดเลือกใช้ภาพของตนเอง โดยไม่ใช่ภาพของบุคคลอื่นที่เป็นการกล่าวหาหรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นความเห็นของบุคคลอื่น
ลุย