ราชการเพื่อราษฎร
จังหวัดจัดการตนเอง
สวัสดิการครบวงจร
เศรษฐกิจโตเพื่อทุกคน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
เกษตรก้าวหน้า
สุขภาพดี ทั้งกาย-ใจ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปฏิวัติการศึกษา
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
หมวดหมู่ย่อย
ทั้งหมด
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ปฏิรูปกองทัพ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
สร้างสังคม คนเท่ากัน
เอาทหารออกจากการเมือง
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#006
กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน ยกเลิกสภากลาโหม
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#007
ตั้งผู้ตรวจการกองทัพ ประชาชนตรวจสอบกองทัพได้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#008
ยกเลิกศาลทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#009
ลดขนาดกองทัพ 30-40%
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#010
ลดจำนวนนายพล ตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#011
ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
สวัสดิการครบวงจร
นักเรียน
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ไฮไลท์
สวัสดิการ “เติบโต”
#012
ปฏิรูปการศึกษาทหาร
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#013
นำเข้ายุทโธปกรณ์ ต้องจ้างงาน-โอนถ่ายเทคโนโลยี (Defence Offset)
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#014
คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#015
คืนธุรกิจกองทัพให้รัฐบาล
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#016
เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อย ปลอดภัย-มั่นคง-มีอนาคต
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ทหาร
ปฏิรูปกองทัพ
#017
ยุบ กอ.รมน.
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
#018
ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้
ประชาธิปไตยเต็มใบ
นโยบาย 100 วันแรก
ปฏิรูปกองทัพ
#019
แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษ
ประชาธิปไตยเต็มใบ
ปฏิรูปกองทัพ
นโยบาย ผลักดันต่อ
#020