เอกภพ
สิทธิวรรณธนะ
บัญชีรายชื่อ
#42
ระบบสวัสดิการ
การศึกษา & การเรียนรู้
สาธารณสุข & สุขภาพ
อยู่ดี ตายดี เต็มที่งานดูแล
ถึงพี่น้องประชาชน
กว่าสิบปีที่ผมทำงานสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดี นโยบายของรัฐคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพ สามารถรับมือความเจ็บป่วย การตาย และความสูญเสียได้อย่างมีศักดิ์ศรี
สวัสดิการถ้วนหน้าโดยรัฐบาลก้าวไกล ดูแลประชาชนทุกคนทุกวัย ตั้งแต่วันแรกเกิดไปจนวันสุดท้ายของชีวิต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี (จิตวิทยาชุมชน) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
ผู้จัดการโครงการความตายพูดได้ แผนงานเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา (2556-2559)
ผู้ประสานงานโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death (2560 - ปัจจุบัน)
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา (มสชก.) (2565 - ปัจจุบัน)
อายุ
37 ปี
โซเชียลมีเดีย
เอกภพ
สิทธิวรรณธนะ
บัญชีรายชื่อ
#42
ระบบสวัสดิการ
การศึกษา & การเรียนรู้
สาธารณสุข & สุขภาพ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค