พูนศักดิ์
จันทร์จำปี
บัญชีรายชื่อ
#23
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
เลือกพรรคก้าวไกล ประเทศไทย ก้าว Green
ถึงพี่น้องประชาชน
ประเทศติดหล่มกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ การปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานที่ไร้ซึ่งธรรมาภิบาล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้สะสมมานับชั่วอายุคน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน มีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และต้องแก้ไขที่ต้นตอ พรรคก้าวไกลพร้อมแล้วด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และส่งเสริมการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต เลิกสร้างภาระให้คนรุ่นต่อไป
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
Doctor of Engineering (Waste Management and Circular Economy), Berlin Technical University, Germany
ปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทำงาน
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (2546-ปัจจุบัน)
คณะทำงานร่วมในการร่างกฎหมายการจัดการขยะอิเลคโทรนิคส์ สภาอุตสาหกรรม (2559-2566)
คณะทำงานร่วมในการร่างกฎหมายการจัดการซากรถยนต์ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ, บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ส (ประเทศไทย), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, การนิคมอุตสาหกรรม (2560-2562)
กรรมการบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด (2561-2566)
แสดงเพิ่มเติม (7)
อายุ
50 ปี
โซเชียลมีเดีย
พูนศักดิ์
จันทร์จำปี
บัญชีรายชื่อ
#23
กระจายอำนาจ
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค