ณัฐวุฒิ
บัวประทุม
บัญชีรายชื่อ
#12
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
ระบบสวัสดิการ
สร้างสังคม สู่ความเสมอภาค เท่าเทียม
ถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์คนเท่ากัน
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ จนถึงพรรคก้าวไกล แม้เราจะใช้ความพยายามจะทำให้ถึงทุ่งฝันอย่างที่เราตั้งใจ แต่เวลายังน้อยเกินไป เราอยากได้โอกาสที่จะทำงานต่อ เพื่อจะเดินไปตามความฝันของพวกเราและฝันของพีน้องประชาชน สร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียมให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้อย่างแท้จริง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสดงเพิ่มเติม (1)
การทำงาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่/พรรคก้าวไกล (2562-2566)
นักกฏหมาย และหัวหน้างานกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (2544-2562)
อายุ
46 ปี
โซเชียลมีเดีย
ณัฐวุฒิ
บัวประทุม
บัญชีรายชื่อ
#12
สิทธิมนุษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ
ระบบสวัสดิการ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค