วิโรจน์
ลักขณาอดิศร
บัญชีรายชื่อ
#7
การเมืองดี
ปากท้องดี
มีอนาคต
ถึงพี่น้องประชาชน
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราตกอยู่ในวงวนมาโดยตลอด ทรัพยากรของประเทศในเงื้อมมือของชนชั้นนำ และนายทุนผูกขาดในเครือข่ายอุปถัมภ์ รัฐที่ไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ของประชาชน ทำลายความหวัง และความฝันของคนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้จากรุ่นสู่รุ่น จนสังคมเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำ เราจึงจำเป็นต้องทำให้ประชาชนมีปากท้องที่ดี ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้าง ให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่คนเท่ากัน จะซุกปัญหาไว้ใต้พรมอีกต่อไปไม่ได้ เพื่อให้ปากท้องที่ดีมีความยั่งยืน ซึ่งก็คือ อนาคตที่ดีของทั้งตัวเรา และลูกหลานของพวกเราในอนาคต
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
แสดงเพิ่มเติม (1)
การทำงาน
วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (2542-2544)
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา บริษัท โนโวควอลิตี้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การกำกับของ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544 – 2546)
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (2542-2561)
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (2549-2561)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
45 ปี
โซเชียลมีเดีย
วิโรจน์
ลักขณาอดิศร
บัญชีรายชื่อ
#7
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค