อุสมาน
นูรุลอาดิล
บัญชีรายชื่อ
#86
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
กระบวนการยุติธรรม
เสียงของประชาชนไม่มีค่า ถ้าพรรคการเมืองไม่นำพา
พรรคการเมืองจะไร้ค่า ถ้าประชาชนหมดศรัทธา
พี่น้องประชาชนไทยที่รัก
ผมเป็นทนายความที่เชื่อว่าความรู้ทางกฎหมายจะรักษาความยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนได้ แต่ในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน แก้กฎหมายที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ปรับโครงสร้างของระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อต่อประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ จะเป็นหนทางรักษาความเป็นธรรมของสังคมส่วนรวมได้อย่างรอบด้าน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตปัตตานี
การทำงาน
นักวิชาพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
สมาชิกสภาจังหวัดปัตตานี เขตอำเภอยะรัง
ทนายความอิสระ (2529-ปัจจุบัน)
อายุ
62 ปี
โซเชียลมีเดีย
อุสมาน
นูรุลอาดิล
บัญชีรายชื่อ
#86
รัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
กระบวนการยุติธรรม
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค