วรภัทร
พึ่งพงศ์
บัญชีรายชื่อ
#70
กระบวนการยุติธรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำรวจ & ความปลอดภัย
เคารพศักดิ์ศรีปวงประชา นำมาซึ่งความยุติธรรมในสังคม
ถึงพี่น้องประชาชน
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมเห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยที่ได้สร้างความบอบช้ำให้กับทั้งทางร่างกายและจิตใจพี่น้องประชาชน ในวันนี้ ผม ในบทบาทนักอาชญาวิทยา ขอใช้ทุกความรู้และประสบการณ์เข้าสภาไปทำงานเพื่อพลิกโฉมกระบวนการยุติธรรมไทย ให้ทันสมัยและเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้ สถาบันตุลาการกลับมาเป็นที่พึ่งที่มั่นคงให้ประชาชนอีกครั้ง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2
มัธยมศึกษา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
การทำงาน
นักอาชญาวิทยาอิสระ, เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการคุกคามทางเพศ (2562-ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษ, ด้านการกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (2562-ปัจจุบัน)
People Experience Senior Associate (Supervisor), PwC Thailand (2565-ปัจจุบัน)
เจ้าของช่อง Crime is all around Podcast (2565-ปัจจุบัน)
แสดงเพิ่มเติม (5)
อายุ
29 ปี
โซเชียลมีเดีย
วรภัทร
พึ่งพงศ์
บัญชีรายชื่อ
#70
กระบวนการยุติธรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ตำรวจ & ความปลอดภัย
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค