อรทัย
คุณะดิลก
บัญชีรายชื่อ
#82
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การศึกษา & การเรียนรู้
SME
ความถูกต้อง ความเท่าเทียม จะสร้างสังคมแห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลง
ถึงทุกคน ที่ฝันจะเห็น การเมืองดีๆ
ดิฉันมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของวาระการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดีขึ้น ที่ทุกคนเท่ากัน ที่คำว่าโอกาสไม่ได้มีให้แค่ระบบนายทุน หรือคนที่มีเส้นสายเท่านั้น
และดิฉันยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พรรคก้าวไกล จะเป็นกลไกลที่สร้างการเมืองดีๆ สร้างเศรษฐกิจที่ดี และพัฒนาประเทศให้เท่าทันโลก เราจะมาร่วมสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงไปด้วยกัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท การพัฒนามนุษย์และสังคม สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนวิจัย จาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อมนุษย์และความเท่าเทียม HUSE)
ปริญญาตรี การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (กำลังศึกษา)
มัธยมศึกษา โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
การทำงาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูลี่ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (2564 - ปัจจุบัน)
นักวิจัย โครงการการสังเคราะห์องค์ความรู้เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ของประเทศไทย 2564 -2565, หน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ บพท (2565-2566)
ผู้ช่วยวิจัย โครงการความเป็นธรรมในเมืองน่าอยู่และอัจฉริยะ (Smart city) กับงานพัฒนาฐานข้อมูล Digital Community เพื่อกระตุ้นให้เกิดความชอบธรรมทางสังคม , ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมขนส่งเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (2565)
ผู้ประสานงาน โครงการ ประเมินผลหน่วยจัดการระดับจังหวัดสําหรับ โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก สํานักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สํานัก 6) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2564)
แสดงเพิ่มเติม (4)
อายุ
27 ปี
อรทัย
คุณะดิลก
บัญชีรายชื่อ
#82
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
การศึกษา & การเรียนรู้
SME
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค