ธัญธร
ณัฐธัมม์
บัญชีรายชื่อ
#43
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
ที่ดิน
การเงิน
เพิ่มผลิตภาพ สร้างโอกาสเท่าเทียมทางการเงิน
ถึงพี่น้องประชาชน
จากประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจ ทำให้ผมเห็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาผลิตภาพของ SMEs ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางการเงินและการลงทุนที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ปากท้องหมุนเวียนทั่วถึง คนไทย ประเทศไทย ก็จะเข้มแข็ง
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท Baker Program in Real Estate, Cornell University
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
Managing Partner, KEX Private Equity One (2565-2566)
Trust Manager, ALLY KEX Private Equity Trust (2565-2566)
Vice President, ALLY Global Management (2565-2565)
Head of Corporate Finance, Raimon Land Public Company Limited (2564-2565)
แสดงเพิ่มเติม (5)
อายุ
30 ปี
ธัญธร
ณัฐธัมม์
บัญชีรายชื่อ
#43
เทคโนโลยี & นวัตกรรม
ที่ดิน
การเงิน
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค