เลาฟั้ง
บัณฑิตเทอดสกุล
บัญชีรายชื่อ
#33
ชาติพันธุ์ก้าวไกล คนไทยเท่าเทียม
ถึง ประชาชนไทยเจ้าของประเทศ
นานเกินไปแล้วที่ประเทศไทยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ บางมุมก็เหมือนกำลังเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ในประเทศที่มีทรัพยากรดีๆ มีงบประมาณขนาดนี้ แต่ประชาชนต้องทนอยู่กับการหมดความสุขลงไปทุกวัน อย่าว่าแต่ปากท้องทำมาหากิน แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังเต็มไปด้วยพิษฝุ่น ความเหลื่อมล้ำกลืนกินสังคม อัตราการเกิดต่ำจนมองไม่เห็นอนาคตพลังสร้างชาติ ในขณะที่สังคมสูงวัยมาถึงแล้วโดยไม่มีแผนที่ดีรองรับ ความเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เราต้องมุ่งไป คนก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะทำงานเคียงข้างประชาชน เปลี่ยนโครงสร้างสังคมไทยให้เท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อคนเท่ากัน เพื่อประเทศไทยของทุกคน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้องสอนศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
การทำงาน
ผู้ประสานงานศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2558-ปัจจุบัน)
คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) (2559-2561)
กรรมการบริหารสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (2555-2557)
เจ้าหน้าที่ประจำในองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ “ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน” อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2550-2557)
แสดงเพิ่มเติม (1)
อายุ
38 ปี
โซเชียลมีเดีย
เลาฟั้ง
บัณฑิตเทอดสกุล
บัญชีรายชื่อ
#33
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค