นิธิ
ละเอียดดี
บัญชีรายชื่อ
#60
กระบวนการยุติธรรม
แรงงาน
สาธารณสุข & สุขภาพ
กาก้าวไกล
เพื่อกฎหมาย
ที่เป็นธรรม
ถึงนักกฎหมายและประชาชนผู้รักความเป็นธรรม
ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย ส่วนหนึ่งมาจากบทบัญญัติของกฎหมายและการบังคับใช้ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งในภาคกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างอย่างไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ยังมีภาคราชการที่ล่าช้าและเต็มไปด้วยกฎระเบียบใบอนุญาต อันเป็นการเอื้อทุนใหญ่ แต่สร้างอุปสรรคให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งในด้านการแข่งขันและการถูกเรียกรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมและต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยมาโดยตลอด อยากทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศไทยที่รักยิ่งของพวกเรา ได้เป็นประเทศที่มีกฎหมายที่ทันสมัยและเท่าเทียม เพื่อคนเท่ากัน
ข้อมูลทั่วไป
การศึกษา
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการแพทย์, คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, พ.ศ. 2562
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์, พ.ศ. 2554
การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายการแพทย์ จำกัด
2562 ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สส.วาโย อัศวรุ่งเรือง
2562 - 2563 เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
แสดงเพิ่มเติม (3)
อายุ
35 ปี
โซเชียลมีเดีย
นิธิ
ละเอียดดี
บัญชีรายชื่อ
#60
กระบวนการยุติธรรม
แรงงาน
สาธารณสุข & สุขภาพ
ส่ง Email หาผู้สมัคร
ส่งข้อความหาฉัน
คุณต้องการให้
มีอะไรเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
หมวดหมู่
ข้อความ
ชื่อ
ส่งข้อความ
บริจาคให้พรรค